Zabytki ruchome

Liczba odwiedzających: 3413
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definiuje zabytek ruchomy jako „rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, będących dziełem człowieka lub związanych z jego działalnością i stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. 

W myśl art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do zabytków ruchomych podlegających ochronie i opiece zaliczono dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, prezentujące minione kierunki artystyczne oraz inne obiekty, niebędące w pełni dziełami sztuki (np. wytwory sztuki ludowej i rękodzieła, obiekty etnograficzne, instrumenty muzyczne, przedmioty zgromadzone w kolekcjach, numizmaty, pieczęcie, medale i ordery, militaria, pamiątki historyczne, przedmioty związane z wybitnymi osobistościami lub instytucjami). Ponadto prócz obiektów wchodzących w skład wyposażenia budowli także ich wystrój architektoniczny nazywany jest zabytkiem ruchomym (np. rzeźby, płaskorzeźby, malowidła ścienne, mozaiki, sztukaterie i detal architektoniczny: gzymsy, obramowania otworów okiennych i drzwiowych oraz rzeźby ogrodowe, fontanny, kapliczki i krzyże przydrożne, drogowskazy kamienne, nagrobki itp.). 

Wśród zabytków ruchomych z terenu powiatu grójeckiego znajdują się:

• obiekty stanowiące wyposażenie kościołów, np. w Grójcu (p.w. Mikołaja Biskupa), Jasieńcu (par. p.w. Św. Rocha), Lewiczynie (p.w. św. Wojciecha – Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej), Chynowie (p.w. św. Trójcy), Mogielnicy (par. p.w. ś.w. Floriana), Nowego Miasta nad Pilicą (par. p.w. Opieki Matki Boskiej Bolesnej), Warce (par. p.w. św. Mikołaja, MB Szkaplerznej),
• nagrobki na cmentarzach parafialnych i przykościelnych, np. w Grójcu (ewangelicki, żydowski, rzymsko -katolicki), w Lewiczynie (cmentarz kościelny), w Boglewicach (cmentarz rzymsko-katolicki), w Warce (cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Cmentarnej).
• kapliczki przydrożne.

Rejestr Zabytków Ruchomych prowadzony jest podobnie jak Rejestr Zabytków Nieruchomych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek właściciela zabytku lub z obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę. Do rejestru zabytków nieruchomych nie wpisuje się obiektów znajdujących się w inwentarzu muzeum lub wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego.

Szczegółowy wykaz zabytków ruchomych oraz ich umiejscowienie zawierzają dane ujęte w Gminnych Programach Opieki nad Zabytkami.